Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 

ลองกอง ลางสาด  
  
 

ถ้ำแก่งหลวง  
  
 
 
อบต.บ้านกลาง ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระเสียภาษีประจำปี 2562 [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ช่อแฮ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์ฯโทรทัศน์ แอลซีดี โดยวิธีเฉพาะ [ 18 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องเสี้ยว หมู่ที่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ทุ่งโฮ้ง การแข่งขันกีฬาสีสร้างสรรค์พัฒนาการวัยใจ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 11) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 10) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 9) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังชิ้น ประกาศ แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2562 (หมู่ที่ 1) [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวทุ่ง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.เตาปูน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูนขอเชิญเที่ยวตลาดท้องถิ่นสุขใจ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.น้ำชำ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ต้าผามอก การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.น้ำชำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพา [ 17 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 38  ตอบ 0
 
เริ่มนับ วันที่ 19 ม.ค. 2558
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์แจ้งการประเมินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ และรับแบบพิมพ์แสดงรายการแห [ 14 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ [ 4 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
 
ขอตรวจสอบข้อมูลหอกระจายข่าวของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว231  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว1 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ม.ค. 2562 ]
การแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/ว218  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว219  [ 17 ม.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ กค. มท 0803.3/ว217  [ 17 ม.ค. 2562 ]
แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว179  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2561 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว185 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สน.คท. มท 0808.2/1211-1215 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) สน.คท. มท 0808.2/1380-1423 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1140-1210 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
กำหนดการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ (คุรุสดุดี) ประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว199  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว198 [แบบฟอร์มฯ]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562 สน.คท. มท 0808.5/ว170 [บัญชีรายชื่อใหม่] [บัญชีรายชื่อเก่า] [บัญชีราย อปท.]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การกำหนดกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ม.ค. 2562 ]
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว194  [ 16 ม.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว109  [ 16 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562) สน.คท. มท 0808.2/976-1051 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานของสำนัก/กอง และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว143  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในรุ่นที่ 1-6 สน.บถ. มท 0809.4/ว173 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในรุ่นที่ 4-10 สน.บถ. มท 0809.4/ว174 [รายชื่อ]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) สน.คท. มท 0808.2/1052-1127 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว155 [เทศบาล อบต. เมืองพัทยา] [อบจ.]  [ 15 ม.ค. 2562 ]
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอส่งสารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2562) กศ. มท 0816.3/ว178  [ 15 ม.ค. 2562 ]
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว3  [ 15 ม.ค. 2562 ]
ให้ไปรายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง กจ. มท 0802.3/ว2  [ 15 ม.ค. 2562 ]
 
เรียน ป.โท (10 ม.ค. 2561)    อ่าน 298  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร่ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (7 ก.ค. 2558)    อ่าน 1238  ตอบ 2  
 
พร0023.2/ว270 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไต [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว266 การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว267 นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/846 การสั่งและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ของยาฉีดแก้ปวด Diclofenac เข้ากล้ามเนื้อ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว884 แจ้งเวียนข้อมูลการมอบอำนาจ เจ้าท่า แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว42 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว272 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว41 จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน 30 วัน [ 17 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว40 มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และทุนมนุษย์ ช้อปหนังสือช่วยชาติ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว39 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม 2 หลักสูตร [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.2/ว246 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ งว [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว37 ประชาสัมพันธ์ประกาศสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้ง 2 ฉบับ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว38 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้แพลตฟอร์ม Airbnb  [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว36 โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์เสริมมสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ ภายใต้แนวคิด ร่วมกันเปลี่ยนร่วมกันแยกขยะก่อนทิ้ง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว35 ขอความร่วมมือสำรวจต้นไม้ที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงปลูก [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว34 ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังเหตุเพลิงใหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว259 1-การปฏิบัติอย่างเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว259 2-การปฏิบัติอย่างเข้มข้นภารกิจการบริหารจัดการขยะ [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว258 แต่งตั้งคณะทำงานกลุ่ม cluster [ 16 ม.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว795 แนวทางปฏิบัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก ตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฏหมายว่าด้วยการผังเมือง [ 16 ม.ค. 2562 ]     
  
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  ท่านต้องการให้ เทศบาลตำบลแม่ปาน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการให้บริการข้อมูล
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การให้บริการอินเตอร์เน็ต
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่ปาน จังหวัดแพร่ 54150 โทรศัพท์ : 054 - 657054 โทรสาร : 054 - 657055
จำนวนผู้เข้าชม 1,866,371 เริ่มนับ 19 ม.ค. 2558
จัดทำโดย : NAXsolution.com